Global Telepatoloji Yayınlarının Analizi

105

Evolution of Telepathology: A Comprehensive Analysis of Global Telepathology Literature Between 1986 and 2017

Şenel E, Baş Y. Evolution of Telepathology: A Comprehensive Analysis of Global Telepathology Literature Between 1986 and 2017. Turk Patoloji Derg. 2020;36(3):218-226. English. doi: 10.5146/tjpath.2019.01484. PMID: 32282053.

ABSTRACT
Objective: Telepathology is an application of telemedicine providing remote evaluation and consultation of digital pathology images and can be used for educational or experimental purposes. Bibliometrics is a statistical discipline investigating publication patterns and trends in a certain academic field. Although bibliometric and scientometric studies are becoming increasingly popular, the relevant literature contains only one limited article related to telepathology. The aim of our study was to perform a holistic bibliometric analysis of the telepathology literature.

Material and Method: Since the first article on telepathology was published in 1986, we included all indexed articles retrieved from Web of Science databases between 1986 and 2017.
Results: We found that the USA covering 43.01% of all literature was the leading country in the telepathology field and was followed by Germany,
Italy and the UK (n=120, 90 and 83, respectively). The countries with the most contributions were located in the continents of Europe and North
America. The most productive source titles were Human Pathology, Journal of Telemedicine and Telecare, and Modern Pathology. Harvard
University ranked first with 59 articles. The most commonly used keywords of the telepathology literature were “telepathology”, “telemedicine”,
“digital pathology”, “virtual microscopy” and “telecytology”. We noted that all of the ten countries with the most contributions were in the
developed category of UN classification and all twenty of the most productive institutions were from developed countries.
Conclusion: We suggest that researchers from developing and least developed countries should be encouraged to carry out novel studies since
telemedicine is a required and promising technology for rural developing or least developed areas in which access to health care is difficult.
Key Words: Telepathology, Telemedicine, Bibliometrics, Scientometrics, Publication trend

Bu makale ve imaj tamamen yapay zeka ile üretilmiştir. Makalenin Türkçe özeti de AI ile oluşturulduğundan içinde anlam bütünlüğünü bozmasa da birtakım yazım hataları içerebilir.

Bu makale, telepatoloji ile ilgili yayınlanan küresel literatürün bilimsel analizini sunmaktadır. Telepatoloji, dijital patoloji görüntülerinin uzaktan değerlendirilmesi ve konsültasyonu sağlayan bir telemedisin uygulamasıdır ve eğitim veya deneysel amaçlar için kullanılabilir. Bibliyometri, belirli bir akademik alanda yayın desenleri ve eğilimleri inceleyen istatistiksel bir disiplindir. Bibliyometrik ve bilimsel metrik çalışmalar giderek popülerleşmesine rağmen, ilgili literatürde telepatoloji ile ilgili sadece bir adet sınırlı makale bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı telepatoloji literatürünün holistik bir bibliyometrik analizini yapmaktır. Materyal ve yöntem: Telepatoloji ile ilgili ilk makale 1986 yılında yayınlandığından, Web of Science veritabanlarından alınan tüm indeksli makaleleri 1986-2017 yılları arasında dahil ettik. Sonuçlar: ABD’nin %43.01 ile tüm literatürü kapsadığı ve Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık’ı (sırasıyla n=120, 90 ve 83) izlediği görüldü. En çok katkıda bulunan ülkeler Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarında yer almaktaydı. En üretken kaynak başlıkları Human Pathology, Journal of Telemedicine and Telecare ve Modern Pathology idi. Harvard Üniversitesi 59 makale ile ilk sırada yer aldı. Telepatoloji literatürünün en sık kullanılan anahtar kelimeleri “telepatoloji”, “telemedisin”, “dijital patoloji”, “sanal mikroskopi” ve “telekitoloji” idi. En çok katkıda bulunan on ülkenin hepsinin BM sınıflandırmasına göre gelişmiş kategoride olduğu ve en üretken yirmi kurumun hepsinin gelişmiş ülkelerden olduğu görüldü. Sonuç: Telemedisinin sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu kırsal gelişmekte olan veya az gelişmiş bölgeler için gerekli ve umut verici bir teknoloji olduğundan, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerden araştırmacıların yeni telepatoloji çalışmaları yapmaya teşvik ve desteklenmesi gerektiğini öneriyoruz.

Anahtar kelimeler: Bibliyometri, yayın, bilimsel metri, eğilim analizi, telepatoloji

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error

Yazıyı beğendiniz mi? Paylaşın ya da takip edin: